ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2006 BÜTÜNLEME SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2006 BÜTÜNLEME SORULARI

1.Devrime ihtiyaç duyulan toplumlarda devrimin yürütülmesi için ilk önce hangi alanda yenilik yapılmaktadır?
Yanıt: Hukuk

2.Osmanlı Devleti'nde bütün yurttaşları kapsayan bir ceza yasasının yapılacağını dile getiren ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Tanzimat Fermanı

3.I nci Dünya savaşı sırasında Doğu cephesinin kapanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Rusya’da ihtilal çıkması

4.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin paylaşılması ile ilgili değildir?
Yanıt: Paris Barışı

5.Ulusal bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda kesin karara varılması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
Yanıt: Amasya Tamiminin hazırlanması

6.TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Yurdun kurtarılması

7.Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması kapsamında değildir?
Yanıt: Türkiye'ye Boğazlar üzerinde savunma ve denetim hakkının tanınması

8.Yürütme gücünün parlamento içinden çıkarak hükümete serbestlik, parlamentoya denetleme hakkı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Parlamenter sistem

9.İkinci Dünya savaşının Türkiye üzerindeki olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Döviz stokunun oluşması

10.Avrupa'yı demokratik değerlerin işlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Avrupa Konseyi

11.İnsanların kendi içlerine kapanıp yüzlerce yıl aynı değerleri saklamalarını önleyen kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Bilim ve sanat

12.Ulusçuluk akımının dünyaya yayılmasına neden olan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Fransız ihtilali

13.Siyasal Liberalizmin ilk zafer kazandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Amerika

14.Aşağıdakilerden hangisi, belli başlı insan haklarından biri değildir?
Yanıt: Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı

15.Bir devlette bir zamanda yürürlükte olan, uygulanan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
Yanıt: Pozitif Hukuk

16.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının nedenlerinden biridir?
Yanıt: Kur'an ve Hadis'te saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması

17.Yeni Türkiye Devleti'ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
Yanıt: Tevhid-i Tedrisat Kanunu

18.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eğitim sistemi için söylenemez?
Yanıt: Devlet eliyle bilim adamları yetiştirmek üzere vakıf medreseleri kurulmasına önem vermek

19.Türk İnkılâbı aşağıdakilerden hangisi hakkında yasal bir zorunluluk getirmemiştir?
Yanıt: Kadınların uygar bir kılıkta dolaşması

20.Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden değildir?
Yanıt: Sistemli bir düşünceler bütünlüğünün olmaması

21.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yaptığı ulus tanımında yer almaz?
Yanıt: Demokratik değerlere bağlılığa inanmak

22.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün Halkçılık ile ilgili düşüncelerinden biridir?
Yanıt: Halkın mutluluğunun yine halk tarafından sağlanması

23.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetini Laikliğe götüren gelişmelerden biri değildir?
Yanıt: Sağlık işlerinin bakanlık dizeyinde örgütlenmesi

24.Aşağıdakilerden hangisi Türk devrimini korumanın yollarından biri değildir?
Yanıt: Devrimin temelinin değiştirilmesi

25.Avrupa konseyine üye devletlerin vatandaşlarının kendi devletlerini uluslararası bir mahkemeye dava edebilmelerine olanak sağlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: İnsan Hakları ve Ana Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme

26.Aşağıdakilerden hangisi, Türk Devrimi sonrasında meydana gelen kültürel gelişime örnek gösterilemez?
Yanıt: Karayolu yatırımına ayrılan payın artırılması

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !